Фізична особа-підприємець

Огорильцевська Світлана Вікторівна

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних oci6,

Фізичних осіб підприємців та та громадських формувань

20.03.2018. 2 305 000 0000 040259

Квалівікаційний сертифкат cepiя АР №001782

Замовлення: 68-П -2021

Замовник: Хорошівська селищна рада

Детальний план території земельної ділянки площею 0,04 га розташованої по вул. Шевченка,4 в с. Поромівка Хорошівського району, Житомирської області цільове призначення -03.07 для будівнцтва та обслуговування будівел торгівлі.

МіСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2021 р.

Містобудівна документація розроблена відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Кваліфкацйний сертифікат архітектора Серія АА №001172

Виданий 07 лютого 2013 року

Атестацййною архіектурно-будівельною комісією

Miнicтepcтвa регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Свідоцтво про підвищення валіфікації за напрямком професійної атестацій• архіекторів №1783 20 квітня 2018 р. за програмою

Розроблення містобудівної документації

          68-п-2021-пд

”Погоджено”
”Затверджую”
Замовник детального плану територй’
Селищний голова
Огорильцевська
В. Столярчук 2021 р.
Перелй< основних
Даних i вимог 0cH06Hi даш• i вим0ги
1 2 з
ГПДстава для проектування Рйиення Хороийвсько[селищној• ради вт 28.08.2020 р. №763 ”Про наДання Дозволу на розробку Детального плану mepumopii населених пункт№ селищној• ради
2 Замовник розроблення Детального план Хорошјвська селищна рада
З Розробник Детального плану ФЬична особа пюприемець ОГОРИЛЫЩВСЬКСЈ СВ
КвалфкацЈйний сертифйсат cepi}l АР .№()()1782
4 Строк виконання Детального тану 30 робочих ()Hi6 з дня пюписання угоди (та наДання BCix вихЈДних Даних)
5 ki!lbkicmt) та 3Micm окремих emaniB виконання роботи ДПТрозробмяеться в одну чергу
6 Строк пертого та розрахункового emaniB проекту 3-7 рокй;
7 Мета розроблення Детального пиану Виготос;мення Детального плану mepumopii мас на мепи• ана.чЬ Кнуючој• забуДови, визначення 6Cix
п.чанувальних обмежень використання територй згй)но з Державними буДйельними, екологДтими i нормами та визначення параметрЈв забуДови земельног
Можлиб№ть змйпппи фмьове призначення «Для веДення особистого селянського госпоДарства»
Юнуючој• ДТянки на «Для та обслуговувсшня буДйзель
2021 р.
ЗавДання на розроблення Детального плану територй земельно? Дйянки площею 0,04 га розташованој• по вул. Шевченка,4 в с. Пором.;вка району Житомирськој• област,;, цйьове призначення -03.07 для та обслуговування буДй;ель mopc’iBJli 

8 Площа територй
1 2 з
9 ГрсфчнЈ мате»али i3 зазначенням масштабу 1. Загальний „чист.

 1. Карта-схема розташування селища ПоролПвка в систелй розташування населених пункпйв Житомирсько[ областЈ. Схема розташування об ‘скта проектування в с. ПоролПвка
  СитуацЈйна схема М 1:2000
  Викопйовання з пубуйчној• каДастровоЈ’ карти УкраТи. м 1:5000.
  Схема розташування територй• у планувачыйй структуј населеного пункту з функфональним використанням mepumopii проектування та сулПлсних mepumopit). М]
 2. План Юнуючого використання територй•. Опорний план. Схема №нуючих планувальних обмежень. м] ФотофйссспПя Юнуючого стану.
 3. Схема прогнозованих плануъальних обмежень
  Проектний план. План червоних .!liHit). М 1:500. Схема органЬацйруху транспорту i nituoxoc)iB м] Поперечт• вулиць. Перерви Дорожного покриття.
 4. Схема Тженерној• пй)готовки mepumopii та вертикального планування м] Схема йюк•енерних мереж, споруД i використання ТДземного простору.м]
  СкчаД текстових Mamepia.liG ТДповЈДно До ДМ Б. 1.1-142012
  Перетк основних технйсоеконолПчних показникй; 1. Територјя в межах проекту (площа забуДови, зелегй насаДження, проЬДи та Т.).
 5. Площа ДйЯНКИ, на яку розроблясться Детальний план mepumopii— 0 04 га
  12 0C06JlUBi ВИМОГИ до забуДови, ймженерного обмаДнання, оргспПзацй• т анспо т , ДО ВИМОГ:
  Закону Укрсйни «Про регулювання Micm06 ()iGH0i ДВмьностЬ>.
  13 ВИмОГИ до використання геотформацй)них технологй) при розроблеш• окремих схеми
  п.чанування та [х тиражування Державна система коорДинат;
 • картографДта основа у до
  Державного масштабного ряду, фо мат Digitals (DMF)
  14 Перетк вихй)них Даних для розробмення Детального плану, ищ наДаються зимовником, у т. ч. топогеоДезична основа Топографчна зйомка ЛП : 500
  Юшення Хороийвсько[ селищној• ради
  28.08.2020 р. №76З
  ЗавДання на проектування.
  15 Обмеження (обтяження, сервйп ши) ОхороннЈ ЗОнИ Юнуючих Тженерних мереж, спору)
  16 НеобхЈДнЈсть попереДнього розачяДу замовником Детального плану Розробка i узгоДження проектного плану.
  17 Вимоги щодо забезпечення ЗгЈДно Дйочого законоДсшспша УкраЈ’ни
  Державних iwnepeciB nic) час розробки ДПТ на лйсцевому pi6Hi до норм законоДавства
  18 ВИ.МОГИ з tftIBi!lbH0i оборони (за окремим завДанням) Не вимагаються.
  2 3
  Перелјк ДоДаткових розДййв i графЈчних
  ,uamepicuiB (Ь зазначенням масштабу), ВИМОГИ до 3.11icmy окремих розДЈлЈв чи графјчних матерЈсйв (за наявнјстю) КйькЈсть прилйрникй; згЈДно
  п. 76
  20 Перелй< та колькЧсть примфникй графДших та текстових »tamepicuiB Три прилйрника на паперових носЈях
  2] Формат преДставмення для матерјалй;, flki переДаються на магнйпних HOCiflX Гра№чгй мате1Мали – CorelDRAW, ipeg, pdf матеДали – doc, pdf
  22 Основю’ ВИ.МОГИ до програмного забезпечення, в тому чист геойформацй)них систем та технологй) Використовувати пубуйчну каДастрову карту Укрсйни та наявну .Micm06yc)iBHY Документацйо на паперових носЈях
  23 ВИМОГИ
  24 ПоряДок погоДження. 1. Схему генерального пиану погоДити з ГОЛОВНИ.,м архйпектором району.
  2.110 ,uamepia.ua.vt повној• розробки ДПТ провести громаДськЈ обговорення.
  Начальник лПстобуДування, та архйпектури

Житомирськој•районног• Державно[
аДмййстрацй• Житомирськој• обласпн• лм. СА. МагДюк

Головний архйпектор проектую. в. молодико мп
2021 р.

Розд[л проекту
ћЛстобудЙвна документацћ

Посада ПрЬвище ПИпис
Головний архћектор

Архћектор проекту
ПроМдний iH)fQHep Молодико Ю.В.
Базилюк I.B.
Климик С.

          68-П-2О21-ВУ

Зм. Юльк. Арк. №док Шдпис Дата
Мдог•лсть про учасншбв проектування Стадћ Аркуш Аркуцћв
Розробив Базилюк дпт
Перевфив Климик ФОП Огорильцевська СВ.
м. Житомир

СКЛАД ПРОЕКТНОТ ДОКУМЕНТАЦЙ
«Детальний план територй• земельнот д[лянки площею 0,04 га розташованоТ по вул. Шевченка,4 в с. Поро»йвка Хороийвського району Житомирсько; област( [йльове призначення -03.07 для та обслуговування 6»iBe.J1b торбв.гй »
тому Позначення Найменування Примћки
1 68 -п 2021 т, вд, гп Пояснювальна записка.
BuxiIlHi дан[
Графчкй матфали.

          68 -п - 2021- сп

АПН ТЛЬК Арк. -№док. ПЩПИС
Пояснювальна записка. Ста гб я А Д пк-хлгбп
дпт
Розпобив Кааи пилк- ФОГТ Огорильцевська СВ.
м. Житомир
Пепербпив К пимик-

змтст
Позначення Найменування Аркуш
68-п-2021-з 3MicT
68-п-2021-сп Склад ПТ
68-п-2021 -пд ГИдтве дження ГАПа
68-п-2021-ву ждор,йсть часникйз п оек вання
68-п-2021-пз Пояснювальна записка
1 Вс п 7
2 Стислий опис природних, сотјально-еконотуйчних i MicT06 дјвних мов 8
З Огјнка icHyrotl0i ситуацй’ 9
4 Розподћ територй’ за функтјональним використанням 10
5 Характеристика використання територй’ 10
6 Пропозицй’, щодо встановлення режиму забудови територй, передбачених для перспективноТ кбстобудбвнот• 2liwIbHocTi 10
7 Переважн( супуткй i допустигуй види використання територй, MicT06yaiBHi умови та обмеження 10
8 Основкй принципи планувально-просторово¶ органЬацй’ те ито ii 11
9 Житловий фонд та розселення 11
10 Система обслуговування, розмйцення основних 06’€kTiB обслуговування 12

 1. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, оргакйзацћ руху транспорту i вйпоходјв та велосипедних дорвкок, розгЛщення гаражбв i автостоянок 13
  12 Шнженерне забезпечення, розмћцення iH)keHepHprx мереж, споруд 13
  13 Шнженерна гйдготовка та захист територй, використання тбдземного простору 14
  14 Комплексний благоустрй та озеленення територй’ 14
  15 MicT06yaiBHi заходи щодо полйтшення стану навколишнього середовища. ”Охорона природного навколишнього середовища” (3BiT про стратейчну еколойчну 01liHkY) 14
  16 Заходи, щодо peaJ1i3aIlii детального плану територй’ на етагб Мд З P0kiB до 7 P0kiB 20
  17 Перејйк вимдних даних 21
  18 Основгй техкйко-еконог.лчкй показники 21
  19 Нормативгй документи, 51ki використовуються 22
  68 -11-2021- дпт

зм kiJI. Арк. №док

68-П-2021-ВД B11xi!lHi дагй
Ишення ХоропћськоТ селищноТ ради Bi21 28.08.2020 р. №763 ”Про надання дозволу на розробку детального план те ито ii населених HkTiB селищноТ ади”
Завдання на оз облення детального план те ито ii
Топо а iLlH14ii план. М 1:500
Витяг з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестрагјю iHL1101-o речового права №255660940 07.05.2021
Викогйювання М 1:2000.
Кадас овий план земельно; дћянки. М 1:500.

ГРАФТЧШ МАТЕРИЛИ  

гп- 1 3amJ1bHi
гп – 2 Карта-схема розташування селища Порог•уйвка в систег»б розташування населених TIYHkTiB ЖитомирськоТ обласй Схема розташування об’екта проектування в с. По 0MiBka
гп – з Ситуацйна схема М 1 :2000
гп – 4 Викогйювання з пубЈйчноТ кадастровоТ карти УкраТни.
м 1:5000.
гп – 5 Схема розташування територй’ у планувальнй структу}М населеного пункту з функтјональним використанням територй’ проектування та сумВкних територй. МТ :5000
ГП – 6 План icHY}0L10N використання територй. ОпорниЙ план.
Схема icHY}0tmx планувальних обмежень. м 1 : 1000.
Фото йссагјя ic чого стан
Схема прогнозованих планувальних обмежень м 1 :500
гп – 8 П оектний план. План че воних J1iHiF1. М 1:500.
Схема органћацй’ руху транспорту i гйшоходјв м1 :500. Поперечьй 11p04)iJ1i вулиць. Перерћи дорожного пок иття.
гп- 10 Схема iH)keHepH0i тбдготовки територй та вертикального планування м1 •.500
Схема iH>keHepHVIx мереж, споруд i використання гйдземного п осто .м1 •.500

68-11-2021- дпт Арк. Ј№док
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 1. Вступ
  Проект «Детальний план територй земельноТ дблянки площею 0,04 га розташованоТ по вул. Шевченка,4 в с. ПорогЛвка Хороийвського району ЖитомирськоТ област( цћьове призначення -03.07 для 6№iBH141lTBa та обслуговування 6yiBeJ1b торбвлЬ> виконано зйдно з ишенням ХороцЈвськоТ селищнот• ради вт 28.08.2020 р. №76З Мдповђщно до затвердженого завдання на розроблення детального плану територй.
  Замовник розроблення Детального плану — Хороийвська селищна рада.
  Проект розроблений на ocH0Bi викогйювання з генерального плану та плану зонування (30HiHI’) територй с. Пороћйвка з визначенням розмйцення проектуемот• земельнот Ллянки, з пубЈйчноТ кадастровот• карти УкраТни. Земельна дћянка знаходиться в приваткбй BJ1acHocTi площею – 0,04 га. Шльове призначення: 01.03. Для ведення особистого селянського господарства.
  Детальний план виконаний в c№Terqi координат УСК-2000, на топогеодезичнйй ocH0Bi М 1:500, наданоТ замовником.
  Даною роботою, вђщповђщно до наданого завдання на розроблення Детального плану територй, метою роботи е анајйз icHY}0L10i забудови, визначення BCix планувальних обмежень використання територй збдно з державними будјвельними, еколобчними i санћарно-гћекйчними нормами та визначення парамефв забудови земельно; дблянки.
  Детальним планом роглядаеться M0)kJMBicTb зкбнити цћьове призначення icHyoti0i дћянки : на 03.07. Для будјвництва та обслуговування 6№iBeJ1b торбвјй.
  Тдповђщно Закону УкраТни «Про регулювання ћйстобудјвно•т• дћльностЬ> Bi2\ 17.02.201 тр. № 3038-VI та ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та 3MicT детального плану територйЪ> (дајй детальний план) е ћйстобудјвною документа1јею з планування територй на ћбсцевому piBHi.
  Детальний план територй’ визначае:
 • уточнення у бльш крупному масштаб положень наявноТ г»йстобудјвнот• документацй•,
 • уточнення планувальноТ структури i функшјонального призначення територй, просторовоТ композицй, параметрМв забудови та ландшафтноТ органћацй• територй’•, формування принцигйв планувальноТ оргакйзацй’ забудови; виявлення та уточнення теритфальних pecypciB для BCix видјв функгјонального використання територй’;
 • визначення BCix планувальних обмежень використання територй• змдно з державними 6№iBeJ1bHI4Mld нормами та нормами; – визначення параметгМв забудови земельно; дћянки;
 • визначення кбстобудјвних умов та обмежень;
  68 -п- 2021- дпт Юл. Арк. №док

  обгрунтування потреб формування земельноТ дћянки та визначення П цћьового призначення, зображення земельних дћянок та Тх функшјонального використання;
  уточнення системи мереж;
  порядок оргакйзацй• транспортного та гйшомдного руху;
  «- визначення потреб у iH4)pacTpykTypi обслуговування, MiCIlb Тх розташування; забезпечення k0MTIJIekcHocTi забудови територй; створення належних умов охорони i використання 06’€kTiB культурноТ СгиДЩИНИ та 06’€kTiB природно-запоМдного фонду, iHII№x 06’€kTiB, що пђщлягають oxopoHi вђдпоМдно до законодавства.
  Затверджений детальний план е основою визначення вимдних даних для
  подальшого проектування.
  Згуйни, ki не даним детальним планом, щодо вимог до об’емнопланувальних рйпень, нормативних l)03p14BiB, а також до iH)keHepH01’0 обладнання, або до вимушеного Bi2l проекту, допускаеться приймати з урахуванням МдпоМдних обгрунтувань за узгодженням з
  органами державного нагляду та замовника.
  Проектними рйшеннями не вноситься жодних 3MiH до сумВкних земельних дблянок, не передбачаеться винос, демонтаж, перекладання icryotmx
  мереж.
 1. Стислий опис природних, стџально-еконор,йчних i мћобуџ0вних умов
  За фзико-географчним районуванням територй УкраТни (зйдно з
  ДБН Б.2.2-12:2019 ”Планування i забудова територй”),
  Порог„йвка — селище у Житомирсыбй област( Хорошйвського району, идо на 110J1icci. За фЕико-географчним районуванням територй УкраТни (зндно з ДБН Б.2.2-12:2019 ”Планування i забудова територй”), с. Порот»бвка вђщоситься до Зони мйпаних JIiciB. Појйський край. Рельеф територй’ проектування спокйний. За армтектурно-будбвельним юйматичним районуванням територй’ УкраТни, с. Порлйвка Мдноситься до 11iBHiLlH0замдного району.
  Розрахункова зимова температура зовнйпнього повћря -220С.
  Тривајйсть опалювального пфоду — 192 доби.
  Нормативна глибина промерзання QYHTiB — 1 м.
  Нормативне значення ваги сгйгового покрову — 1,5 кПа.
  Нормативне значення вћрового тиску — 0,5 кПа.
  КЈймат району — помфно-континентальний.
  Рельеф дтянок спокййний. Ухил рельефу 1- 13.
  Порушень територй немае.
  CeF1cMiLlHicTb району — до 6 ба-тйв.
  68 -п- 2021- дпт kiJ1. Арк. №док
  З. Оцйтка icHyrot10i ситуацй
  Земельна дћянка для 6YAiBHP41$Ba об’екта торбвјй непродовольчих T0BapiB знаходиться в с.. Поро»лвка, по вул. Шевченко. Форма власносб — приватна. Гђльове призначення 01.03. Для ведення особистого селянського господарства.
  Длянка мае площу 0,04га.
  Збдно будјвельно-юйматичних умов проектуема територћ розташована в 1 11iBHiLIHo-3axi21H0MY райокй УкраТни.
  В межах дћянки Bi№YTHi зелегй насадження. Длянка огороджена. Кагйтальна забудова Мдсутня. € тимчасоМ споруди для торный. С icHYk)14a огорожа присадибних дћянок. Рельеф дћянки помфно-спокћйний.
  Дана територћ за ступенем гйд забудову Мдноситься до категорй’ (придаткй територй, идо не потребують спешјальних заходјв з йокенерного гйдготовлення). Шлянки проектування межуе:
  з гйвкйчноТ сторони тимчасовий торбвельний майданчик (комунальна власкйсть), з заМдноТ та смдноТ сторони – земјй житловоТ забудови, з гбвденнот сторони — тбдприемств iHL110i 11p0MlicJ10BocTi для обслуговування майнового комплексу по BV1p06HVIIlTBi мебЈйв.
  Територћ в абсолютних Bi»1iTkax знаходиться в межах 220,60— 220,80. Перепад BillMiT0k становить 0,20м.
  Небезпечкй процеси в межах дћянки протягом останкйх P0kiB не спостфгались.
  Територћ не заболочена, не п)дтоплюеться дощовими i талими водами. Ивень фунтових вод потребуе уточнення на стадй вишукувань.
  Транспортне обслуговування територй• буде здћйснюватись 3i смдноТ сторони дћянки. Влаштування нових вулиць та дфг не передбачаеться.
  Планувальними обмеженнями е межа земельноТ дћянки проектування: червона Јйнћ вул. Шевченко 15,0м, oxopoHHi зони iH)keHeprmx мереж, идо проходять в безпосерещйй 6JIIBbkocTi до дблянки та 06’€kTiB а також протипожежн( caHiTapHi та iHIIIi нормативно встановлекй розриви.
  Зони санћарноТ охорони гйдземних та джерел водопостачання, водозабфних та водоочисних споруд, водоводјв, 06’€kTiB оздоровчого призначення тощо — не порушуються.
  Bi2(0MocTi щодо розмйцення проектуемих 06’€kTiB в межах зон охорони пам’яток культурноТ спадщини Bi№YTHi. Якщо ж гбд час проведення будьяких земляних p06iT буде виявлено знамдку археолобчного, або icmp№H01’0 характеру (уламкбв посуду, kicT0k, знарядь прат-ј, ЗброТ i т.д.), то збдно ст. 36
  68 л- 2021- дпт
  kiJI. Арк. №док

повинуй зупинити землягй роботи i протягом доби повђцомити про знамдки орган охорони культурноТ спадщини.
IHIIJi oxopoHHi зони (навколо особливо гбнних природних 06’€kTiB, бдрометеоролойчних станцй, уздовж J1iHiv1 зв’язку, 06’€kTiB транспорту тощо, а також зони особливого режиму використання земель навколо вйськових 06’€kTiB Збройних Сил УкраТни та iHLI-mx Мйськових формувань, прикордонгй смуги) також Bi№YTHi.

 1. Розпод[л територй за фунюјональним використанням Основгй 4)YHkLli0HaJIbHi зони на 2liJMHIli проектування:
  зона гйд’¶здних дорй’ та розвантажувального майданчика; вмдна зона з Ейсцем вђщочинку; торйвельна зона (будјвля магазину непродовольчих T0BapiB)
 2. Характеристика видјв використання територй’
  На даний час дћянка знаходиться в приватнй BJIacHocTi i використовуеться
  п)! торбвлю.
 3. Пропозицй щодо встановлення режиму забудови територй, передбачених для перспективно; Miu06YlliBH0i двкльносб
  Для перспективноТ MicT06Y2\iBH0i ‘!iW1bHocTi територй’ в межах проектування ДПТ не передбачаються .
 4. Переважн( супупй i допусти»й види використання територй’
  Переважний вид використання територй вид використання, який вђщповђщае перејйку дозволених видјв для конкретноТ теритфальноТ зони i не потребуе спе[јального дозволу.
  Дозволений (супутнйй,) вид використання територй – вид використання, идо Мдповђдае перејйку переважних та супуткйх використання та MicT06Y2(iBH0i документацй.
  Допустимий вид використання територй’ – вид використання, який не Bi2l110Bi№e перејйку переважних та супуткйх видјв для конкретноТ теритфальноТ зони, але може бути дозволеним за умови спегјального погодження.
  Проектована територћ на яку розробляеться детальний план територй’ збдно
  ”Схеми зонування територй’ селища Поро»лвка” розташована в 30Hi 1′-l-III
  — зона громадсько-дћова ћбсцевого значення. Шлянка, идо розглядаеться даним проектом, вЏщоситься до супутнього виду використання територй для будјвництва та обслуговування будбвель торбвл( а саме непродовольчого магазину.
  68 -п- 2021- дпт kiJ1. Арк. №док
  Проектування та 6»iBHIdIlTB0 на земельнй буде вестись збдно Абстобудйвних умов та обмежень, що будуть надауй.
 5. 0cH0BHi принципи планувально-просторовођ’ орга}йзацй територй’
  Придапйсть до забудови на стадй• розробки Детального плану територй’ визначаеться виходячи з найбльш ра1јонального П використання, ефективного розмйцення BCix основних eJ1eMeHTiB 06’€kTiB i Тх структури, органЬацй• вертикального планування, створення Ейтких транспортних 3B’BkiB, M0)kJMBocTi розвитку завдяки резервуванню територй’, максимальному збереженню середовища icHYBaHkM людини.
  Даним детальним планом на розрахунковий пефд передбачаеться з метою визначення BCix планувальних обмежень використання територй’ зндно з державними будјвельними, еколобчними i санћарно-гће}йчними нормами та визначення парамет}Мв забудови земельноТ дћянки.
  Тльна Bi2\ будёвель, споруд та мощення частина земельно; дћянки використовуеться для озеленення.
  На планування проектуемоТ територй впливатимуть iH)keHepHo-ek0H0MitlHi аспекти П освоення забудову та ряд природних умов: геоморфолойчкй (форма рельефу, крутизна схијйв), геолобчкй (будова i склад залягаючих пор)щ, Тх несуча спромож}йсть), бдрогеолобчкй (4йзико-хћЛчний склад i 1Мвень фунтових вод).
  Проектни рйиенням ДПТ не вноситься ЖОДНИХ злПн до планувальној• структури навколишТх квартаТв .
  При розробгј детального плану проектуемоТ територй основними нормативними документами е: llep)kaBHi будјвелый норми ДБН Б.2.2-12•.2О19 ”Планування 1 забудова територй”
  CaHiTapHi правила № 173
  «Державкй caHiTapHi правила планування та забудови населених територй’ для будёвництва по характеру природних умов, з точки зору йпкенерного освоення, транспортного сполучення тощо визначено як таку, що 1-й категорй територй, що не потребують спегјальних заходјв з iH)keHepH0N 11i2(I’0T0BJ1eHM).
 6. Житловий фонд та розселення
  ЖитловоТ забудови в межах територй детального планування не передбачаеться.
  68 -п- 2021- дпт
  Юл. Арк. №док
 7. Система обслуговування, розмћцення основних 06’€kTiB
  Пропозицй ДПТ базуються на планувальних рйпеннях, направлених на формування комфортного середовища як громадськот так i житловоТ забудови, при цьому враховано:
  -взаемоув’язка планувальноТ структури проекту з планувальною структурою icHY}0Ll0i забудови;
 • icHy№ot4i планувалый обмеження;
 • icHyrotla iH>keHepH0-TpaHcT10pma iH4)pacTpYkTypa•,
  -побажання та вимоги замовника—сеищноТ ради , визначе}й у завдангй на проектування та у X02(i робочих нарад 11i21 час роботи над проектом. Обмеженнями при розпланувангй вулично-дорожньоТ мережб в першу чергу е наявна планувальна структура icHY}0L10i забудови що сформувала вуличну мережу. Проектом передбачено використати icHY}0I4Y структуру вулично; мережа i не вноситься жодних 3MiH у планувальну структуру навколишнћ< квартајйв .
  В межах земельно; дтянки проектуеться будјвництво об’екта торбвјй непродовольчих T0BapiB.
  Теритфю пропонуеться упорядкувати та виконати благоустрй, а саме: оргакйзацћ майданчика вђщочинку, можлиМсть проТзду пожежно¶ машини, влаштування озеленення.
  Розмћцення iHIII№Tx 06’€kTiB согбальноТ та iH)keHepH0-TpaHcr10pTH0i не передбачаеться. Тому i нових джерел викидјв ппбдливих речовин та джерел шуму не передбачаеться. ГИД час будјвництва об’екту суттевого впливу на навколишне середовище та на стан атмосферного повћря не передбачаеться. Родючий грунт Bi№YTHiii, майданчик будјвництва мае насипгй земјй. Поблизу майданчика будјвництва Bi№YTHi пам’ятники icmpii, культури, армтектури, земјй рекреацйного та фонду, родю№й земјй не вилучаються з обгу.
  В експлуатацй об’екту негативний вплив на атмосферне повћря незначний, тобто викиди Bi2l даного гйдприемства не порушують еколобчного балансу навколишнього середовища, piBeHb забруднення допустимий. На водне, геолойчне становище навколишнього середовища об’ект не впливае. Поблизу Bi№YTHi природоохоронгй об’екти. На стан флори та фауни дћлыйсть об’екту господарювання суттевого впливу не надасть.
  68 -п- 2021- дпт kiJI. Арк. №док
 1. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, орга}йзакјя руху транспорту i I1iruox0l\iB та велосипедних дорвкок, розмйцення гаражЈв i автостоянок
  Структура вуличноТ мереяб icHY}014a, мае icHY}0LIi гйд’Тзди та гбдходи до проектноТ дћянки. ГПд’Тзд до дблянки проектуання здййснюеться з вулишј Шевченко. Транспортне забезпечення 330BHi територй передбачаеться i3 збереженням icHY}0L10i мереяб вулиць та дфг, идо сформувалась на даний час.
  Впорядкуванням зайду з icHyot10i дороги не передбачаеться.
  Поперечний профћь проТзда приймаеться зйдно pmpi3iB, указаних на графчному аркупй «Проектний план».
  Зупинки та громадського автотранспорту в межах територй, щодо якоТ здйснюеться детальне планування, не передбачаються.
  УПсце тимчасового паркування автомобййв icHY}0LIe та розг•Лщене за межами дћянки по вул. Шевченка. Детальним планом пропонуеться благоустрйй туйсця тимчасового паркування.
  Для обслуговування магазина передбачений господарський майданчик з урахуванням протипожежного обслуговування. У до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 ”Планування i забудова територй” визначена конструкцћ дорожнього покриття та ширина проТзджоТ частини BHYTpiIIIHix проТздјв — 3,5м.
  MiHiMa-T1bHi радђтси 110B01)0TiB 6,00 м, MiHiMaJ1bHi поздовжкй ухили визначегй – 0,3 0/0. Покриття проТздјв капћального типу з асфальтобетону.
  Для забезпечення нормальних санћарно-ййекйчних умов та ћйкроюймату на майданчику передбачаються заходи щодо благоустрою й озеленення (проектне озеленення).
 2. 1нженерне забезпечення, розмћцення йтженерних мереж, споруд
  Для повношјнного функгјонування об’екта, розташованого в межах територй проектування, передбачаеться гйдключення до icHY}0tmx й-тженерних мереж: електропостачання. Канајйзацћ Bi2l проектуемих очисних споруд. Техкйчна вода Мд скважини водопостачання , питьева вода привозна.
  1нженеркй мережа розмй-цено виходячи з умов оптимального обслуговування вводами та випусками будјвель та споруд при Тх MiHiMaJ1bHiF4 протяжносй
  68 л- 2021- дпт

зм kiJ1. А к. №док
13.1нженерна гйдготовка та йтженерний захист територй, використання пйземного простору
Рельеф територй• спокйний та сформований.
поверхневих дощових сто№бв та талих вод з майданчика передбачаеться вертикальним плануванням способом в напрямку природнього падјння рельефу на прилеглу вулицю та зеле}й зони.
1нженерноТ гйдготовки та iH>keHepH0N захисту територћ, яка розглядаеться – не потребуе.
ГПдземний простф – Bi№YTHiv1.

 1. Комплексний благоустрйй та озеленення територй Благоустрйй та озеленення дћянки проекткй рйпення. Мощення асфальтобетон та 4йгурна тротуарна плитка. Озеленення – квћники, газон.
 2. заходи щодо по.гйпшення стану навколишнього середовища
  ”ОХОРОНА ПРИРОДНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА” (3BIT про СТРАТЕПЧНУ ЕКОЛОПЧНУ ОГЏНКУ)
  15.1. Micu06Yl!iBHi заходи щодо по.гйпшення стану навколишнього середовища
  З метою гйдтримки нормально; еколойчноТ ситуацй на територй’ передбачаються наступкй MicT06Y2liBHi i природозбережгй заходи: максимальне збереження грунтово-рослинного покриву; збереження вертикального планування територй, идо забезпечуе поверхневий CTik дощових i талих вод без ерозй’ покриву; захист QYHTiB Bi2l хћйчного та бактфального забрудненя; догляд та очищення територй•, своечасний ремонт дорожнього покриття гйд’ТздЈв та про;здјв•, збереження icHY}0L10i вулично-дорожноТ мереяб.
  якасне санћарне прибирання територй, гйд’Тздних дфг, пћпомдних дорВкок, своечасне вивезення смћтя та Мдходјв функшјонування на туйське смћтезвалище.
  Охоронгб зони Bi2l icHyrormx 06’€kTiB, мереж на данй територй• вказано на аркушах графчноТ частини.
  При 01liHLli на навколишне природне середовище видћяються така його компоненти:
  68 -п- 2021- дпт kiJ1. Арк. №док

— грунти;
— водне середовище;
— повћряне середовище;
— вплив на техногенне середовище;
— вплив на со1јальне середовище;
— юймат i ћйкроюймат•,
— геолобчне середовище;
— рослинний i тваринний CBiT, заповђџй об’екти;
Вплив на фунти
ГИД час проведення буйвельних p06iT навантаження на рослинний шар грунту необМдно тубуймајйзувати. Постййного впливу на елементи фунтового середовища не передбачаеться.
Втћення запроектованих 3axoNB щодо фунюјонування 06’€kTiB MiHiMi3ye негативний вплив на стан rpyHTiB.
Вплив на воДне сереДовище
У TW01leci реалћацй’ проекту i подальи-йй експлуатацй’ 06’€kTiB при дотримангй BCix нормативних вимог вплив на еколобчний стан водного середовища не передбачаеться.
Вплив на повйпряне сереДовище
Розмћцення об’екта торбвјй непродовольчих товфв буде чинити гуйнћтальний вплив на повћряний басейн.
Для MiHiMi3aLlii впливу на готряне середовище передбачаються наступкй
норми та заходи:

 1. Електропостачання передбачаеться джерел;
 2. Канајйзування —проектуегуй очискй•,
  З. Водопостачання — проектуеме, привозна питтева вода.
 3. ГИД час експлуатацй 06’€kTiB видћення понад нормативного об’ему пилу, вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних i и-пбдливих речовин (при вантажно-розвантажувальних операцћх, при p060Ti двигукйв внутрћпнього згорання i т.д.) не передбачаеться та не повинно допускатись Вплив на сереДовшце
  Об’ект проектування — магазин непродовольчих T0BapiB, що е об’ектом, який при експлуатацтт• не матиме негативного впливу на громадську та житлову забудову, об’екти согјально-побутового, оздоровчого, курортного та рекреацйного призначення, а навпаки сприятиме согбальному розвитку. В цћому вђдзначаеться позитивний вплив запланованот 2(i51J1bHocTi на c01liaJ1bHi умови та задоволення потреб ћйсцевого населення. ВПЛИВ на рослинниЙ i тваринний свйп, заповй)ш• об’екпш
 4. Негативний вплив на флору не передбачаеться.
 5. Негативний вплив на фауну не передбачаеться.
  З. Вплив на об’екти — вђщсутнйй.
  68 -п- 2021- дпт kiJ1. Арк. №док Вплив на техногенне сереДовище
  Проектована дћлыйсть не передбачае негативного впливу на житловоLl14BiJ1bHi та 11p0MI1cJ10Bi об’екти, наземкй та 11i№eMHi споруди, пам’ятки архћектури, icmpii i культури (як об’екти забудови) та на iHLIIi елементи техногенного середовища.
  ВПЛИВ на геолосччне сереДовище
  Вплив проектованоТ 2liW1bHocTi на геолобчне середовище не передбачаеться.
  Вплив на kili.ltam i
  ГИД час будјвництва об’екта i в T11)014eci його експлуатацй, при дотриманкй нормативних вимог, впливу на клћлат та Mikl)0kJ1iMaT не спостфгатиметься. Також не спостфгатиметься виникнення тубкроюйматичних умов, що сприятимуть розповсюдженню ш№бдливих видјв фауни i флори.
 6. 2. ”ОХОРОНА ПРИРОДНОГО НхВКоЛишнЬого СЕРЕДОВИЩА”
  (3BIT про СТРАТЕПЧНУ ЕКОЛОПЧНУ ОГЏНКУ)
  Передумови.
  На сучасному етатб розвитку сусгйльства все бльшого значення у м)кнародкйй, нагјоналыйй i ренональнй I10JIiT14Lli набувае концепцћ збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на iHTerpaIj10 екон0ћбчноТ, согјальноТ та еколойчноТ складових розвитку. Поява Iliei концепцй пов’язана з необМдкйстю розв’язання еколобчних проблем i врахування еколобчних питань в процесах планування та приЙняття рћпень щодо со[јальноеконтйчного розвитку крат, pe60HiB i населених IIYHkTiB.
  Стратебчна еколотФтна 0LliHka стратебй, плакйв i програм дае можлиМсть зосередитися на всебчному aHaJIi3i можливого впливу плановоТ на довкћля та використовувати результати цього анајйзу для запобгання або пом’якшення еколобчних насјйдкбв в ITl)01-leci стратейчного планування.
  Стратейчна еколобчна 01liHka (СЕО) це iHcTl)YMeHT реајйзацй• ek0J101’i14H0i полћики, який базуеться на простому принцигй: легше запобгти негативним для довкћля насјйдкам дћльност( Hi)k виявляти та виправляти Тх на стадй’ впровадження стратебчноТ iHiIliaT14B14. Це iHcTpweHT стратебчного планування, направлений на включення еколойчних 11piop№neTiB в програми, плани, полћики. Досвђд багатьох кратн продемонстрував високу ефективкйсть СЕО як iHcTpYMeHTa планування, идо сприяе mcocTi розроблюваних плагйв, програм, стратебй тощо.
  Метою СЕО е забезпечення високого piB}M охорони довкћля та сприяти йчтеграцй еколобчних фактфв у гйдготовку плакйв i програм з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. Це системний iHcTl)YMeHT 68 л- 2021- дпт

зм kiJ1. Арк. №док

В YkpaiHi створегй передумови для Жлплементацй процесу СЕО, пов’язакй з розвитком стратейчного планування та нагјональноТ практики застосування еколойчноТ огјнки.
У складј ћбстобудјвноТ документацй• 3BiT0M про стратебчну еколобчну 01liHkY для rrpoekTiB гуйстобудјвноТ документацй’ е роздй1 ”Охорона навколишнього природного середовища”
Нормативно-правова база проведення СЕО в YkpaiHi. (посилання)
Основними мВкнародними правовими документами щодо СЕО е Протокол про стратебчну еколобчну огјнку (Протокол про СЕО) до Конвенцй про 01liHkY впливу на навколишне середовище у транскордонному k0HTerccTi (Конвенцћ Еспо), ратфкований Верховною Радою Укратни 01.07.2015), та Директива 2001/42/€С про 0LliHkY впливу окремих плакйв i програм на навколишне середовище, Жтплементацћ якоТ передбачена Угодою про ac01liaIliro Mi)k УкраТною та СС.
Засади еколобчноТ полћики УкраТни визначе}й Законом УкраТни ”Про основкй засади (Стратебю) державноТ еколобчноТ појйтики до 2020 року“ (ухвалено Верховною Радою УкраТни 21 грудня 2010 року). В цьому 3ak0Hi СЕО згадуеться в основних принципах нагјональноТ еколобчно; полћики, iHcTpYMeHTax реајйзацй’ нагјональноТ еколобчноТ полћики та показниках e4)ekT14BHocTi Стратегй.
У 2012 POLli Наказом УП}йстерства екологй та природних pecypciB УкраТни (Bi2( 17.12.2012 №659) затверджено ”Базовий план адаптацй’ еколобчного законодавства УкраТни до законодавства европейського Союзу (Базовий план апроксимацй)”. Зокрема, вђщовђщно до цього плану потрбно привести

2001/42/€С про 0LliHkY впливу окремих плакйв та програм на навколишне середовище”
Проект УкраТни ”Про стратейчну еколойчну 0LliHkY” був приЙнятиЙ Верховною Радою УкраТни 4 жовтня 2016 р., а 1 листопада Президент УкраТни надав пропозицћ• до законопроекту. 17 ciLIFW 2017 р. Верховна Рада УкраТни не гйдтримала доопрацювання законопроекту.
21 лютого 2017 р. у Верховуйй Радј УкраТни було повторно зареестровано нову редакгјю законопроекту ”Про стратебчну еколойчну 01liHkY” (реестрацйний Мб 106). Метою законопроекту е встановлення сфери застосування та порядку здййснення стратебчноТ еколобчноТ 01јнки 2l0kYMeHTiB державного планування на довкћля. Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану з ћиплементацй Угоди про ac01liaLliro Mi)k УкраТною та СС, спрямований на Жтплементтјю Директиви 2001/42/СС
зм Юл.

европейського Парламенту та Ради 27 червня 2001 р. про огјнку насјйщбв окремих плакйв та програм для довкћля.
Закон УкраТни ”Про стратебчну еколойчну 0LliHkY” був ухвалений Верховною Радою УкраТни 20 березня 2018 р. та 10 квћня гйдписаний Президентом УкраТни. Даний Закон вступив в з 12 жовтня 2018 р.
Закон УкраТни ”Про стратебчну еколотФтну 014iHkY” встановлюе в YkpaiHi механћм стратебчно¶ еколойчноТ 01Јнки (СЕО), який 2lie в краТнах европейського Союзу та передбачае, що BCi Ba)kJ11dBi документи, зокрема, державъй програми, повинн( у першу чергу, проходити стратебчну еколобчну 0LliHkY з урахуванням необМдних Жювфних ризшбв тих чи iHL1114x дћй для довкћля.
Закон УкраТни ”Про регулювання MicT06yiBH0i дћльност?’;
Закон УкраТни ”Про охорону навколишнього природного середовища”; Закон УкраТни ”Про стратейчну еколойчну отјнку”•, Закон УкраТни ”Про оцйжи впливу на довкћля”.
СЕО — процедура визначення, опису та огјнювання HacJ1i2lkiB виконання державного планування для довкћля, у тому чисјй для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходјв i3 запобгання, зменшення та пом’якшення можливих негативних насгйщбв, яка включае визначення обсягу стратебчноТ еколотФтноТ огјнки, складання 3BiTY про стратебчну еколобчну 01јнку, проведення громадського обговорення та консультацй (за потреби – транскордонних консультацй), врахування у №kYMeHTi державного планування 3BiTY про стратейчну еколобчну 0LliHkY, pe3YJ1bTaTiB громадського обговорення та консультацй, про затвердження документа державного планування та здйснюеться у порядку, визначеному цим Законом.
Пунктом 4 ст.№2 ЗУ ”Про регулювання г,лстобудјвнот• дћльносб” встановлено: MicT06yiBHa документацћ Мдлягае стратейчнй еколобчнйй 0LliHIli в порядку, встановленому ЗУ ”Про стратейчну еколойчну 01liHkY”. Роздјл ”Охорона навколишнього природного середовища”, идо розробляеться у проекту туйстобудјвноТ документацй’, одночасно е звћом про стратейчну еколобчну 0LliHkY, який мае МдпоМдати вимогам ЗУ ”Про стратебчну еколойчну огјнку” Збдно 3MiHW1 до Методичних рекомендацй i3 здййснення стратейчноТ екологФтноТ огјнки №kYMeHTiB державного планування №465 Мд 29.12.18, роздћ ”Охорона навколишнього природного середовища”, що розробляеться у складј проекту ђЛстобудјвноТ документацй’, одночасно е 3BiT0M про стратебчну еколобчну огјнку, який мае вимогам Закону УкраТни ”Про стратебчну еколойчну 0LliHkY”.
Збдно ст.№21 ЗУ ”Про регулювання ћПстобудјвноТ дћльност?’ (№ 3038-VI), замовники ћйстобудйвноТ документацй• зобов ‘ язагй забезпечити оприлюднення 11poekTiB MicT06yaiBH0i документацй’ на гЛсцевому piBHi, на
68-11-2021- дпт

kiJl.  Арк.  №док        

своТх офйјйних веб-сайтах, а також надати вћьний доступ до такоТ й4формацй’ Q0Ma№bkocTi.
Збдно ст.№59 ЗУ ”Про охорону навколишнього природного середовища”, еколобчкй вимоги при розмйценкй i розвитку населених IIYHkTiB, планування, розмйцення, забудови i розвиток населених IIYHkTiB, здййснюються за рйпенням губсцевих рад з урахуванням еколобчноТ €MkocTi територйй, додержанням вимог охорони навколишнього природного середовища, рагјонального використання природних pecypciB та еколотфшот• безпеки.
В свою чергу сфера дй• ЗУ ”Про стратебчну еколобчну огјнку”, зйдно п. 1 ст.№2 Закону поширюеться тћьки на об’екти, щодо яких законодавством передбачено здйснення процедури огјнки впливу на довкћля.
Одночасно, процедуру отјнки впливу на довкћля регулюе ЗУ ”Про оцйжи впливу на довкћля”, статтею ЛФЗ якого, визначено вичерпний перејйк 06’€kTiB та видјв плановоТ дћльност( якб гйдлягають обов’язковћђ 01liH14i впливу на довкћля. Збдно ст.З Закону про ОВД магазин непродовольчих T0BapiB (по проджу HaciHM) не вђщосяться до 06’€kTiB 3i значним впливом на довкћля i таким чином не тбдлягають процеду1М ОВД, а вђщпоМдно i СЕО.
ишення про проведення СЕО приймае орган виконавчоТ влади або орган кбсцевого самоврядування, який е Мдг«дальним за розроблення державного планування та здййснюе загальне кфвництво i контроль за Тх виконанням, або визначений законодавством замовник 230kYMeHTiB державного планування.

 1. Заходи, щодо реајйзацй’ детального плану територй на етагй Bill З рокЈв до 7 P0kiB
  Розрахунковий тершхйн реаЛзацй ДПТ – 1 pik. Перший етап – розроблення робочоТ документацй•. Другий етап будйвництво. Третй етап – сдача об’екта в експлуатагјю.
 2. Будјвництво магазину непродовольчих T0BapiB на територй проектування суттево не злбнить рйпень icHY}0L10i MicT06Y2liBH0i ситуацй, хоча дозволить вирйпити ряд питань, идо стосуються благоустрою територй•.
 3. Розташування проектуемого об’екта не потребуе 3MiH14 парамефв icHY}0tmx вулиць та влаштування додаткових проТ32бв.
  З. освоення дћянки можливо розглядати як продовження формування планувальноТ структури IlieT частини селища. 4. Шнженерно-будјвелый умови дћянки дозволяють розмйцення на 1–йй вказаного об’екта.
 4. Гђльове призначення 06’€kTiB проектування не суперечить характеру використання оточуючих територй.
  kiJ1.
 5. Пере.гйк вихйних даних
 • Ишення ХорошйвськоТ селищноТ ради Мд 28.08.2020 р. №763 ”Про надання дозволу на розробку детального плану територй’ населених IIYHkTiB селищноТ ради“
 • Завдання на розроблення детального плану територй’.
 • Топографчна зйомка М 1 : 500
  1. Оснотй показники
   Номер Найменування Одиниця Юлькјсть
   п/п вимфу Кн ючий стан П оектн. стан
   1 Площа дћянки га 0,019 0,04
   2 Площа забудови 2
   м 39,00 98,00
   З Площа покриття 2
   м 57,00 50,00
   4 Площа озеленення 2
   м 94,00 252,00
   5 % озеленення 49 63
   висновок:
   Таким чином, icHY}0Lia земельна дћянка , що гйдпадае гбд розроблення ДПТ задов[льняе нормативам та вимогам фунюјональнопланувальноТ структури територй в межах с. ПорогЛвка, а саме — реа.гйзацй’ проекту: «Детальний план територй’ земельноТ дћянки площею 0,04 га розташованоТ по вул. Шевченка,4 в с. Порогуйвка Хоропйвського району ЖитомирськоТ областђ гбльове призначення -03.07 для 6№iBH141lTBa та обслуговування будјвель T0WiBJ1i »
   Юл.
   ВИХЩШ ДАШ
   Зм Юл.

ЧМОВЮ ПОЗНАЧЕННЯ
-Межа Шлянки межах проектџђання (5=0,04 га) -Черђона пня

              68П-2О2ЫШТ

              Детально.) план mepumopii земельноТ 6ilBHk(-l площею 0,04 га розташођаној• по

Ьцл. Шебченка,4 Ь с. Пором&а Хорошаського району Житомирськој• област цшьоЬе призначення -03.07 для обслџгођфання бфЬель mopaitjni

  Зм Кт. Арк.  док Пюпис    
          Детальны) план meumopii Стајя  Аркџш  Аркџип0
    Молобшко        ДПТ   

  Розробиђ  Базилюк     Ситцацшна схема М 1:2000  ФОГ] Огорильцеђська СВ

м. Житомир
Переђриђ Кдшмшк

Формат АЗ

ХОРОН П  Р ДЛ Л

В И Т Я Г З Р [ Ш Е Н Н Я лвадпять сьома сесл восьмого скли кання
28.08.2020 _Vo 763
Про надання дозволу на розробкуу детального тер иторй’ населени.х пх н кг в селищноТ ради
Розглянувши та обговоривши заяви громадян. ПРОЛОЗИИЙ земельних pecvpciB про надання дозвол на летального плану- -:eplfTopif модо МОЖЛИВОСТ! ВИКОРИСТ[ТННЯ земельних :Јлянок, до ви.мо: ст. стк с)
24 Закону Укратни «Про рег№тювання ст. ст 1-
6. 1 исля проведення [ ромадськ-их мола прост 1
архЈтежтурно-м}с1обхЛвнх рал У (Ч вНя спеша.тыю
134 Земельното кодексу УкраТни, керулочись ста тлено 26 Закону УкраТни ”Про .хпсцеве самоврядування в УкраТнР’. вра.ховхлочи рекомендацй k0Micii з питань охорони навк•олишн ЬОГО середовища регх:лювання земельних Мдносин E3iLl 25,08 п с) року селищна рада ВИРТШИЛА.
Надати дозв[л виконавчомх’ к-охптетч• селишноъ• ради розроби-ги детальний план територй• ( нала. й ГГ) земе- ьно[ – [ш я н кн
0.04 га розташованоТ по вы. Шсвченка, 4 в с. Пором:вка Хоподнвськ-о; о району ЖитомирськоТ ооластј. щльове при значення — 03.07 для был вницпва обслуговування торг;- B.3i.
З. Замовником розроолення .хпстобх:мвноГ затачено[ в 2 визначити виконавчий ком пет Хорош ) всьхо; .
4, (Унансчвання p06iT по розгобђ11 ДГГГ зазначених в пунк-лй 1 дано\о рћцення ЗДIЙСНИТИ за рахунок- коштйз землекористх;вача А[ЈДНО 31 ст. 10 Законы Укратни «Про регулювання -хйстобхъйвноТ доку ментацй’ъъ,
Виконавчомчу комлету „Хорош ! вськ-о{ сели итог ради заоезпеч;д г и проведення ! ромадських слу хань з метою врач ы громалських Т т ересјз при ДГП .
уповноваженомх: оргаш з п и л инь гобылх Законы УкраТни «Про регулуовання гоб\

 1. Подати ДПТ на зап Хорошйзськ-отк» району.
  Контроль за виконанням даногкэ [Мшен ня ПОК-часЛМ на постййн\$ k0Micik) з питань регулювання земельних в№хносин та охорони навк-олишнього

середовища.
Селигцний голова СЛ)ЛЯРЧУК 
доготр ДАР ль е от дтлянкг лище кбського типу Хоро .ий район, Житомирська об аТна, шостого березня )-lBi тися гй ятого року.
Учасники цього правочину з 0iLHiei сторони — Горнович НадВ1 Арсентйвна реестратјйний номер 06J1ik0B0i картки платника податкйз за даними Державного реестру фЛзичних oci6 — платникбв податкйз – 2331811 143), громадянка УкраТни, що проживае за адресою: Житомирська область, Хоропйвський район, село Порог,бвка, ћменована да-гй як «Дарувальник», а з другоТ сторони — Денисюк Тгор Васильович (реестрацМний номер 06JIik0B0i картки платника подат}бв за даними Державного реестру фйичних oci6 — платншбв подат}бв – 2759617094), громадянин Укра;ни, що проживае за адресок»: Житомирська область, район, смт. Хороилв. вулиця Сонячна, будинок 9-А, квартира 35, Пменований дајб як «Обдарований», пфтверджуючи обзнакйсть i3 загальними вимогами, додержання яких е необ>бдним для tMHHocTi правочину, викладених в ст, 203 ЦК УкраТни, володйочи повним обсягом L№BiJTbH0i )ЈездатносМ, f10BHicT}0 значення своТх дт та збдно i3 вћьним волевиявленням, котре Тх внутрйпнйй BOJ1i, маючи на мерб реальне настання правових HacJTi21kiB, уклали цей договф про таке:

 1. Дарувальник передас безоплатно у власейсть (Дарус), а Обдарований приймас у BJ1acHicTb (Приймас в дар) — земельну дћянку площею 0,0190 га, кадастровий номер земельно; дйтянки 1821183601:03:001:0073, що розташована за адресою: Житомирська область, Хорошйвський район, село Порокбвка, вулиця Шевченка, № 5А (п’ять «А»); цћьове призначення яко; – для будйзництва та обслуговування будјвель торбвл[
 2. Зазначена земельна дћянка площею 0,0190 га напежить Дарувальнику збдно договору кугйвл#продажу, що посвћчений 24.112017 року за реестровим №445 ТолстВбното Н.Д. приватним нотарђ’сом Хорошйвського районного нотар{апьного округу Житомирськот 06JTacTi та Витягу з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестрацйо права BJ1acHocTi за №104991364 (РНОНМ 997755518211), що виданий Толстћбною Н.Д. приватним нотфусом Хоротшйвського районного нота}Мального округу ЖитомирськоТ облас”
  З. Нормативна грошова оцћтка земельнот дћянки згђдно Витягу i3 TexHitIH0i документацй’ про нормативну грошову огйнку земельно; дћянки, виданого Мник О.В. ГОЛОВНИМ спегбајбстом BiUIiJIY у Хорошйзському райоьб Головного управјйння Держгеокадастру у Житомирсыбй 06J1acTi 2].01.2019 року за ”997-6-0.23-57/170-19, становить 37091 грн. 13 коп. (тридцять ciM тисяч дев’яносто одну гривню тринадцять когййок).
  Цей дарунок сторони договору оцжюють в CYMi 00 грн. 00 коп. (сто гривень нуль когййок).
 3. Дарувальни$ свйдчить, що згадана земельна ло цього часу Hik0MY iHu-10MY не продана, не подарована, не заставлена, в CITOPi та [Iill забороното не перебувае, судового спору щодо нет, а також прав у третж oci6 як у межах, так i за межами УкраТни немае, як внесок до статутного, кагйталу юридичних oci6 не передана, в користування та в оренду Йашим особам пе надана, в податковж 3acTaBi не перебувае.
  Зйдно Витягу з Державного земельного кадастру №НВ-180703102019, виданого’ ,
  04.03.2019 року Лгнатенком ОС. державним кадастровим ресстратором Bi№iJIY у райорй Головного управлйчня Держгеокадастру у Житомирськйй обласб; обмежень (обтяжень) у використангП вказаноТ земельно; дћянки не зареестровано..
  5, За домовлееПспо CTOPiH в день посвћчення цього договору було посвћчено договйр дарування нокИТлОвОго примй-цення, що p03TA[Li0Bat4i на 14ivA земельнйй L1iJ151HLli.
 4. Цей договф набувае LIHfiHocTi з моменту гйдписання його Сторонами, нотфального

i!lH0 до вимог ст, 719 Цивћьного кодексу Украђ’ни та
реестр

 1. пра виникас у Обдарованого з моменту
  держа ii договору та прав власност\ вћповјдно до вимог чинныго законот
  УкраТн Н домовились, що гтЬд передачею земельно; дйлянки за цвмцдоговор
  10
  Увага! Бланк мстить багатоступеневий захист в’д гидроблення
  вважати передачу докумектв. Прийняття Обдарованим Bi*fl Дарувальника докуменбв на право BJ1ac№qocTi (тобто цього договору); свћчить про те, що передача та прийняття petAi вббулась. В присутносб нотарђлса Дарувальник передав Обдарованому документи на право BJlacHocTi (тобто цей договђ)). Сторони усмдомлгоють, що цим актом гйдтверджено передачу земельно; дћянки Обдарованому, а також домовились не складати окремого письмового акту прийому-передаеб.
 2. Ми. Дарувальник та Обдарований, гйдтверджуемо, шо договф цей не носить характеру мнимо; та удаваноТ угоди.
 3. Дарувальник та Обдарований у нотар»са стверджують, що: однаково розумйоть значення i умови цього договору та його насјйдки для кожно\’ i3 сторм; договф спрямований на реальне настання правових насуйщбв. що обумовлегй ним; ix волевиявлення як сторйч за договором Е вйтьним i Мдповћас BHYTpiLLIHil7i воМ; договф, гцо укладаеться не мае характеру фиктивного та удаваного правочину; вони не 06Me)keHi в r-rpaBi укладати правочин; вони не i3Vi3HaHi в установленому порядку недЕдатними (110BHicT}0 або частково); вони не страждають в момент укладення цього договору на захворювання, що перешкоджають усвЬдомленню його сутр, вони вћьно володйоть укра;нською мовою, що дозволяе правильно розугЛти -3MiCT цього договору; проект цього договору складений нотарћусом i3 урахуванням умов, визначених ними. та умов, ${ki е обов’язковими, кожним з них прочитаний, зрозумйтий КОЖНИМ схвалений. 10. Дарувальнику роз’яснено. що за своею природою договф дарування е безоплатним, а тому Дарувальник не мае права вимагати Обдарованого вчинення на свою користь будь-яких дм майнового або немайнового характера
 4. Чоловй< Дарувальника Горнович СО. надав письмову нота}јально посвйчену згоду щодо вчинення даного правочину. 12. 3i 3MicT0M ст.ст. 182, 215-220, 225. 228-236. 668 Цимльного кодексу ст.ст. 5759.65 (Змейного кодексу Укра;ни, ст. 174 Податкового кодексу Укра;гти, ст. 4.5 ЗУ «Про державну ресстрацйо речових прав на нерухоме майно та ix обтяжень» сторони -03Ha170MfleHi.
 5. Кожна сторона зобов’язусться виконувати свођ’ обов’язки, покладетб на нет цим договором. належним чином та сприяти iH[LJiVi сторогб у BPfk0HaHHi П
 6. 13ci витрати за складання та оформлення цього договору платить Обдарований, 15. Цей договђ) складено i тбдписано у двох примфниках. $lki мають однакову юридичну силу. Один примфник договору зберй-аегься в apxiBi Косинського СО, приватного H0Tapiyca Хорогјйвського районного нотарћльного округу за адресою: Житомирська область. Хорогтбвський район, смт. ХорошФ. вул. Ш}бльна. буд. 6, для подальшо\’ передаФ в державний ногарМальний apxiB, а другий примфник видасться Обдарованому. Ми. сторони правочин\’, однаково розууйе о значення, умови правочину та його правоМ насјйдки, про що ставимо осооисф ДАРУВАЛЬНИК
  Селище мјського типу Хорош;в, Хорошйзський район, Житомирська область, Укратна, шостого березня тися гЈ дев’ятнадцятого року.
  Цей договф посвћчено мною. Косинським С.О., приватним нотарвјсом Хоролйвського районного нотарћльного округу Житомирськођ’ област[ Договф гпдписано сторонами хлоТй присутносб.
  Особи сторн вст Тх Лез,даткйсть. а також належуйсть Горнович Надп Арсенлтвгй д1.лянки. перевфено.
  ШдповАно •.дб кодексу УкраТни право B.qacHocTi ‘на земельну дбянк( peccqpat(ii у Державному ре€стрк речових прав
  на неру,хоме ма
  ‘ реестрованч> в peccmpi за Ј\Г2 100
  $ .$!лягнуло плаги BiLlf10Bi.4H0 до вимог ст.З «1 lpo нотајМат».
  тривагний нота
  витяг з Державного земельного кадастру про земельну д[лянку
  Номер витягу HB-1807070922019
  Дата формування 25.02.2019
  Надано на заяву (запит) Денисюк [гор Васильович
  1.02.2019, ЗВ-97ОО856992О19
  Дан( за якими здййснювався пошук йаформацй’ у Державному земельному кадаст1М
  Кадастровий номер земельно; дйтянки :0584
  Bi;A0MocTi про земельну д[лянку
  Кадастровий номер 1 :0584
  №йсце розташування Житомирська область, Хоропћський район, смт Xop0LlJiB, вулиця
  (адмйЛлративно- Паркова, 17A
  геритфальна одиниця)
  [№льове призначення: 02.01 Для буйвництва i обслуговування житлового будинку, господарських 6»iBeJIb споруд (присадибна дћянка)
  Категорћ земель 3eMJ1i житловоТ та громадськоТ забудови
  Зид використання Для будјвництва i обслуговування житлового будинку, господарських
  земельно; дћянки будјвель i споруд (присадибна дћянка)
  Форма власностј Гнформацћ про зареестроване право в Державному земельному кадасчм
  в)!сутня
  Площа земельноТ цћянки, гектфв
  [нформацћ про 0.0526
  ШдомостЈ про державну реестра}јю земельноТ дЙлянки
  документацйо i3 Проект землеустрою ЩС,ДО Мдведення земельних дћянок, 22.02.2018;ФО-
  зе млеустрою, на П Ренкас Микола ТталЈйович, Ренкас М. В.
  якоТ здййснена державна реестрацћ земельно; дћянки
  Орган, який у Хорошјвськом\,’ pati0Hi Головного управјйння Держгеокадастру у зареестрував земельну Житомирськћй 06JlacTi Флянку
  Цата державно; 25.02.2019 реестрацй’ земельно; дћянки
  Створено за допомојос.ј програмного забезнечення Державного земельн ) «о кадастру
  Bi2!01MocTi про обмеження у використануй земельноТ дйшнки
  BiJ10MocTi про обмеження у використангп земельноТ дьлянки, BcTaH0BJ1eHi Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Калнету MiFlicTpiB УкраТни
  17.10.2012 Но. 105 [ , не 3apeecTpcjBElHi.
  BiJ10N40cTi про особу, яка уповноважена надавати Bi№N40cTi з
  Державного земельного кадастру (нотфуса) вђщповћно до закону, що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну дћянку
  Витяг гйдготував та надав

Створено за допомогон:у програмного забезпечення Державного земельного кадастру

витяг
з Державного нерухоме про реестрацйо права власнослј
1ндексний номер витягу: 181237557
Дата, час формування: 17.09.2019
Витяг сформовано: Гомонюк Алла шталйвна, Управлшня согјально-економ#тного розвитку Хоропйвськот• районнот державно; адгубкбстрацй’ Житомирськот областђ Житомирська обл.
Шдстава формування заява з реестрацйним номером: 359055 1 , дата i час реестрацй• заяви
витягу: 13.09,2019 09:45:17, заявник: Денисюк Тгор Васильович
Актуальна про об’скт нерухомого майна
Реестрацййний номер об’екта нерухомого майна: 1915673818211
Об’ект нерухомого майна:
Кадастровий номер: земельна дблянка

Опис об’екта: Площа (га): 0.0526, Дата державно; реестрацй земельно; ;јлянки:
25.02.2019, орган, що здйснив державну реестрацйо земельнсй дћянки: Bi!uiJl у Хоропйвському pafd0Hi Головного управлшня Держгеокадастру у Житомирськй 06J1acTi
Актуальна iH(bopMallifl про право власносМ Номер запису про право B.nacrrocTi: 33249338
Дата, час державноТ ресстрацй’: 13.09.2019
Державний реестратор: Гомонюк Алла ыталйвна, Управјйння согбально-економнного розвитку Хорошњськсй районно; державнот• адгубкйстрацй’ ЖитомирськоТ областђ Житомирська обл.
Пдстава виникнення витяг з рйиення сйинадцято\’ cecii восьмого скликання ”Про
права BJ1acHocTi: затвердження проек-тћ землеустрою щодо Мдведення земельних дћянок у межах населених пунктйз селищноТ ради.”, cepi}l та номер: 486, виданий 22.03.2019, видавник: Хорошйзська селищна рада
ГПдстава внесення Ишення про державну реестрацйо прав та Тх обтяжень (з Мдкриттям
запису: роздћу), iH№kcHP161 номер: 48708845 Bi21 17.09.2019 10:24:29, Гомонюк Алла шталйвна, Управуйння сспјально-еконоглчного розвитку Хороийвськоя• районно; державно; адмйбстрацй Житомирсько1′ областђ Житомирська обл.
Форма власност± Розмф частки: приватна
Власники: Денисюк Ггор Васильович, реестрацй\ний номер 06Jlik0B0i картки платника податкћз: 2759617094, паспорт громадянина Укратни, cepi5I та номер: ВН62З284, виданий 26.03.2014, видавник:
Володарсько-Волинський РС УДМС УкраТни в Житомирськйй област( кратна громадянства: У кратна, адреса: Укратна, Житомирська обл., Хорошйзський р. (Володарсько-Волинський р-н), смт. Хорошйз (селище елського типу Володарськ-Волинський), вулиця Сонячна
(ВУЛИЦЯ Сонячна; вулиця Люксембург Рози), будинок 9-А, квартира
35
$lo№Tk0Bi Bi!J0MocTi.•
Витяг сформував: Гомонюк А.В.
Шдпис:
з 2
ВИТЯГ з Державного нерухоме про реестрацйо права власностЈ
Гндексний номер витягу: 158671376
Дата, час формування: 06.03.2019
Витяг сформовано: Приватний нотарћус Косинський СО, Хорошйзський районгшй нотфальний округ, Житомирська обл.
Шдстава формування заява з реестрацййним номером: 33000842, дата i час реестрацй’ заяви:
витягу: 06.03.2019 09:18:46, заявник: Денисюк 1гор Васильович
Актуальна про об’скт нерухомого майна
Реестрацйний номер об’екта нерухомого майна: 829511718211
Об’ект нерухомого майна: TopriBeJIbHPfFi павћьйон, об’скт житлово; нерухомос# Hi
Опис об’екта: Загальна площа (кв.м): 39
Адреса: Житомирська обл., Хоропйвський р. (Володарсько-Волинський р-н), с, Поромйзка, вулиця Шевченка, 5А
Земелыј д[пянки глсця Кадастровий номер: 1821183601 :0073, щльове призначення:
розташування: для будёвництва та обслуговування бу;йвель торйвл;, вид використання земельно; ;йлянки: для розташування тор тс. но: павћьйону, площа: 0.019 га
Актуальна ТформацВ1 про право власнослј
Номер запису про право власносМ: 30585153
Дата, час державно; реестрацй’.• 06.03.2019
Державний ресстратор: приватний нотарћус Косинський Сергйй Олсксандрович,
Хоропйвський районний нотарйльний округ, Житомирська обл.
ГПдстава виникнення договф дарування, cepi}1 та номер: 99, виданий 06.03.2019, видавник:
права BJ1acHocTi.• КОСИНСЬКИЙ СО. приватний нотарфс Хорошйзського районного нотарћльного округу Житомирськот 06JjacTi
Шдстава внесення Ашення про державну реестращю прав та 1х обтяжень, јндекснгш
запису: номер: 45839437 Bi!1 06.03.2019 12:33:01, приватний нотарус Косинський Cewiii Олександрович, районний нотефальний округ, Житомирська обл.
Форма власнсћ: Розмф частки: приватна
Власники:
llo№Tk0Bi Bi№MocTi: Денисюк Ггор Васильович, реестрацЖний номер обтк-ово[ картки платника подат}бв: 2759617094, паспорт громадянина Укра\ни, серя та номер: ВНб2З284, виданий 26.03.2014, видавник:
Володарсько-Волинський РС УДМС Укра\’ни в Житомирськйй област[, краы•на громадянства: Украпча
Витяг сформував: Косинський СО.
Шдпис:
3 2
витяг з Державного нерухоме про реестрацйо права власносП
ГндексниЙ номер витягу: 158675359
Дата, час формування: 06.03.2019
Витяг сформовано: Приватний нотарћјс Косинський С.О., Хорошвський районний нотарћльний округ, Житомирська обл.
ГПдстава формування заява з ресстрацййним номером: 33001028, дата i час ресстрацй заяви.
витягу: 06.03.2019 09:24:35, заявник: Денисюк 1гор Васильович
Актуальна й{формацћк про об’€кт нерухомого майна
Реестрацћђний номер об’екта нерухомого майна: 997755518211
Об’ект нерухомого майна: земельна дћянк-а
Кадастровий номер: :0073
Опис об’екта: Площа (га): 0.019, Дата державнот реестрацй земельно; дћянки: 25,092014, орган, що здйснив державну реестра[бго земельно; ДЕЛЯНКИ: Bi№iJI Держземагентства у Володарсько-Волинському paFi0Hi
Цћьове призначення: для будйзництва та обслуговування будвель торг;вл;
Адреса: Житомирська обл., Хороцйвський р. (Володарсько-Волинський р-н),
с. Порогуйвка, вулиця Шевченка, земельна длянка 5А
Актуальна ћформацћ про право власностј
Номер запису про право власностР. 30585692
Дата, час державноТ ресстрацй•: 06.03.2019
Державний реестратор: приватний нотарћус Косинський Сергјй Олександрович,
Хороцйвський районний нотчМальний округ, Житомирська обл.
Шдстава виникнення договф дарування, земельнот дћянкгт, серћ та номер: 100, виданий
права власност[• 06.03.2019, видавник: Косинський СО. приватний нотарфс Хоронйвського районного нота№льного округу Житом ирськоТ 06,qacTi
Пђдстава внесення Ишення про державну реестрацйо прав та ix обтяжень, Пчдексний
запису: номер: 45840038 Bi2( 06.03.2019 12:49:36, приватний нотарЪус Косинський Серйй Олександрович, Хорошћський районний нотфальний округ, Житомирська обл.
Форма власнол: Розмф частки: приватна
Власники: Денисюк 1гор Васильович, реестрацййний номер 06J1ik0B0i картки платника T10№TkiB: 2759617094, паспорт громадянина Укра7ни, серя та номер: ВН623284, виданий 26.03.2014, видавник:
Володарсько-Волинський РС УДМС Укратни в Житомирськйй
област[, кратна громадянства: Укратна вђдомосй:
Витяг сформував:
ГПдпис:
з 2

Додтгок до витягу з Державного земельного кадастру про земельну д[лянку мд 25022019 р. N2 НВ- 1807070922019
Кадастровий план земельноТ дћянки
I :0584
Кадастровий номер земельноТ ;јлянки

Масштаб 1 : 250
Створено за допомогсмо програмного забезпечення Державнсяхэ земельного кадастру
Опис меж: YM0BHi позначення:
ВЦ А до Б земл загального користування (вул. Паркова); тд Б до В земјб запасу; Жд В до Г Клементьева
Тетяна Номер
Г до А земјй загального користування;
Експјйкацвт земельних уйдь:
Всього земель, гектфв У тому чисЛ за земельними уйддями, гектфв:
PiJIJ151
1 2
Площа земельног дћянки, гектакМв
0.0526 0.0526

ВИЛлГ з Державно! о реестру речовпх прав на неру жоме манно про pecct рацйо права власносл
[плел-сшш номер ВНТЯГ№: 255660940

Ви тяг сфор м овано:  Гомошок   надаи ня
гослуг Хорошйзськ•ој•  ради“. омирськ-а 06.4,

Пыстава фор м увамня заява з номером: 45424240, i час заяви. ягу: 1 1 ор
Актуальна про об’ект нерухомого майна
110Y1vp 234350571821 1 об’ск-га
(Эб’ехкт майна.
Кадастрову1!1 номер: 182!

23.02 3 021, орган. що зегЙйснитз державну ресстрацйо земельно;
Ллянки: УПськрайонне управ:пння у Сублянському paii0lIi та 51. CMi.Tli Головного управлймя Держгеок-адастрху у Черкаськлй област i
Акт чальна про право ВЛаСНослЈ
Помер про право власносй / довфч(й’ власносб: 41842013

Гтт права власносп:
Дам а. час „державно]

Державний реесчэатор:
Постава державно; ресстрацй*.
ндс гава внесения за Г! ;jcv:
Форма в, 1:
P03Xiip част кн.

сформулз,тв:
Право Вл3СНОСТ1
05 05 202)
Гомонток Алла [3ira:liiBiitA» ”Г1ентр падания посмуг Хорошјвськ•оТ селищнсй ради , ;охшрськ-а обл.
рйпення органу: Уйсневого самоврядувамня, Про затверд•ження проект;в землеустројо щодо втдведсння земельш:х Д!.зянок та передагй Тх власшсть, сери та номер: 193,
l)imelIil$f про державну реестрацйо прав та ‘i,x обтяжень (з роз уйду), номер: 58022436 Bi:1 07.05202 [ l l :53, Гомонюк Алла Bi)Lliil ” Центр наедання Ciilillic лослуг Хоронйвськ-о\ ради”, Житохшрська обл.
приватна
ДС}ШСКЈК йлор Васи:јьовнч. ресстртџйний номер 06J11k0B0i ktiPTkii
275961 7094. паспорт громадянина Украј•шт, cepi51

УКРАША
ХОРОШШСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
В И ТЯГ З Р 1 ШЕ П Н Я п’ята ceci51 дев’ятого СКЛИКаННЯ
22.04.2021 №193
Про затвердження проектйз землеустрою щодо вђпзедення земельни,х д[лянок та передатй ix у власјйсть
Розглянувши та обговоривши проекти землеустрою щодо в;дведення у власгбсть та оренду громадянам земельних ;јлянок- у межах та за межами населени,х пунк•йв Xop01HiBcbk0i селищноТ ради, Мдпомдно до вимог ст. ст.
122, Земельного кодексу УкраТни, Закону УкраТни
”Про державну реестрацйо речових прав на перухоме маЙно та ‘ix обтяжень” Bi2\ 01.07.04 X21952-IV, керуючись ст. 26 Закону УкраТни ”Про хйсцеве самоврядування в Украћй”, та рекомендацй’ постлноТ k0MiciT з питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання земельних в)щосин Мд 20.04.2021 року, селищна рада
ВИРГШИЛА:

 1. Затвердити проекти землеустрою щодо вђдведення земельних ДПлЯНОК та передати Тх у власрйсть громадянам, зндно з додатком 1.
  2, Затвердити проекти землеустрою гцодо в)џзедення земельных дћянок та передати Тх в оренду, згјдно з додатком 2.
 2. Затвердити проекти землеустрою щодо глдведення земельнп,х дйлянок та передати Тх в посбйне КОРИСТУВаННЯ, зйдно з додаткохм З.
 3. Громадянам зазначенп.м в п. щаного рйпення зарееструвати pet10Bi права на земельгб дћянк-и у встановленому законом порядку.
 4. Землевласникам забезпечити можлиМсть доступу на 3eNteJlbHi глдповћним службам для обслуговування i ремонту об’ектйз загального корислування та ћт•женерно;
 5. Bci витрати гцодо державнот реестрацй• речових прав на земельуй Ллянкгг покласти на громадян зазначепих в п. 1 даного 1Мшення.
 6. Контроль за виконапням даного рйпепня покласти на постмну k0Mici}0 з пигань охорони навколишнього природного середовитца та регулювання земельних BigJHocI4H.
  СелищниЙ голова В. СТОЛЯРЧУК